Home/Analysis of Economic, Scientific and Innovative Potential

Analysis of Economic, Scientific and Innovative Potential

Home/Analysis of Economic, Scientific and Innovative Potential

Analysis of Economic, Scientific and Innovative Potential

analysis-of-economic-scientific-and-innovative-potential
Published On: 11 March 2020

Faza e ardhshme e hartëzimit ka shumë të ngjarë të jetë sfiduese sepse shumica e të dhënave statistikore nuk janë në dispozicion në Kosovë. Gjatë fazës së hartës sasiore, për këtë arsye, do të duhet të zhvillohen dhe zbatohen mënyra të reja dhe inovative të matjes dhe vlerësimit të potencialit ekonomik, shkencor dhe inovativ të rajoneve dhe sektorëve. Asistenca teknike me gjerësi do të jetë e nevojshme për të kompensuar mungesën e të dhënave përkatëse statistikore.

Recent Posts

Share

Share